Medisch centrum Flow: Chronisch ziek maar topvitaal

Medisch centrum Flow biedt en ontwikkelt innovatieve programma’s voor revalidatie en preventie

  

  

Steeds meer mensen lijden aan één of meerdere chronisch aandoening. Máxima Medisch Centrum opent speciaal voor hen nu een nieuw centrum voor revalidatie en preventie: Flow. Dit unieke medisch centrum voor fitheid, leefstijl, ontwikkeling en wetenschap biedt en ontwikkelt innovatieve programma’s om de kwaliteit van leven van chronisch zieken te vergroten en ziekenhuisopnames te voorkomen.

   

Het toenemend aantal chronisch zieken stelt de gezondheidszorg voor grote uitdagingen. In Nederland hebben momenteel 4,5 miljoen mensen een chronische ziekte en bij 1,3 miljoen mensen is er sprake van multimorbiditeit (meer dan één (chronische) ziekte). Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren met 50% zal toenemen. Multimorbiditeit leidt tot een forse afname in de kwaliteit van leven en een stijging van zorgkosten en indirecte maatschappelijke kosten.

  

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel winst te behalen is in de zorg voor chronisch zieken. Patiënten ervaren met name onvoldoende samenhang in de zorg. Het ontbreekt vaak aan een goede communicatie van informatie, voldoende continuïteit in de zorg, inhoudelijk overleg tussen zorgverleners over een patiënt en er is overlap in diagnostiek en zorgverlening.

  

Medisch centrum Flow

Máxima Medisch Centrum anticipeert op de voorspelde explosieve toename van het aantal patiënten met complexe multimorbiditeit door het inrichten van een centrum voor revalidatie en preventie: Flow, medisch centrum voor fitheid, leefstijl, ontwikkeling en wetenschap.

Het centrum biedt revalidatie en begeleiding volgens landelijke richtlijnen. Het multidisciplinaire team bestaat uit sportartsen, longartsen, cardiologen, oncologen, psychologen, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten). Daarnaast werkt het centrum nauw samen met huisartsen, paramedici in de eerste lijn, collega zorgverleners, patiëntenverenigingen en revalidatiecentra en vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Geïndividualiseerde behandelprogramma’s waarborgen ‘zorg op maat’ en kosteneffectiviteit. Het centrum biedt de beste medische revalidatiezorg en patiëntenservice, zó dat de kwaliteit van leven van patiënten toeneemt en de zorgconsumptie uiteindelijk afneemt.

  

Filosofie van Flow

Flow is een mentale toestand, een geluksgevoel, dat ontstaat als je op de grenzen van je kunnen, actief, betrokken en succesvol je doel realiseert. Je komt in een ‘flow’ als er een optimale balans is tussen de moeilijkheid van je taak en jouw specifieke vaardigheden. Dat is precies wat medisch centrum Flow biedt: hulp aan patiënten om heldere doelen te stellen om fitheid te bevorderen, leefstijl waar nodig aan te passen en om vaardigheden te ontwikkelen om hun gezondheid zelf te managen, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

Medisch centrum Flow doet daarbij een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van patiënten, om binnen hun mogelijkheden het hoogst haalbare te realiseren. Met als belangrijkste doel: zo lang en zo gezond mogelijk leven.

  

flow mmc

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Longrevalidatie:

(040) 888 61 00

Hartrevalidatie:

(040) 88855 30

Oncologische Revalidatie:

(040) 888 53 20

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

Route Eindhoven